A New Challenge to the Turkish Family Law Posed by Artificial Insemination: Validity and Consequences of Contract for Surrogate Motherhood

Eylem Apaydın

Kocaeli University

Full text PDF

Law and Forensic Science, Volume 16 (2018/2), pages 15-28.

Submitted: October 20, 2018

The author declares there is no conflict of interest.

Abstract: Contract for surrogate motherhood is an onerous or gratuitous contract where a woman contracts to another, who either cannot produce fertile eggs or cannot carry a pregnancy through to birth, to conceive, gestate and deliver a baby for the intended mother. According to the Turkish Civil Code art.282 para.1 lineage is established between mother and child by birth. Simply, mother is the woman who gave birth to that child. There are two main issues concerning the surrogate motherhood: validity and linage. Contract for surrogate motherhood is void in Turkish law as it is against to the mandatory rules, personal rights and public morality. As for the lineage of the baby, the mother will be the giving birth woman, whether by her own eggs or the intended mother’s fertilized eggs and whose father will be the husband of the giving birth woman at the time, regardless whose sperms were used. This article aims to demonstrate the current problems in surrogate mothering in Turkish law and suggests solutions compared with and inspired by the Human Fertilisation and Embryology Act 2008, which regulates the contracts surrogate motherhood in the UK.

Keywords: contract for surrogate motherhood, validity of the contract, lineage of a baby, Turkish family law

References

Acabey, M.B. (2002). Soybağı Kurulması Genel Olarak Sonuçları (Özellikle Evlilik Dışında Doğan Çocukların Mirasçılığı). İzmir: Güncel.

Aytaç, I. (2002). Yardımcı Üreme Tekniklerinin Nesep Hukuku Açısından Incelemesi. Adalet Dergisi, 11(5).Retrieved Fromhttp://www.yayin.adalet.gov.tr/adaletdergisi/11.sayi/5ismail.pdf.

Başoğlu, B.&Kapancı, B&Serozan, R. (2016). Aile Hukukunun Özellikleri, İlkeleri Ve Gelişimi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(2), 531-560.

Baygın, C. (2002). Kan Bağına Dayanan Soy Bağı. AÜEHFD, IV( 1-4), 255-284.

Baygın, C. (2010). Soybağı Hukuku. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Baykal, B.& Korkmaz, C.& Ceyhan, S. T.& Göktolga, Ü.& Başer, İ. (2008). Opinions Of Infertile Turkish Women On Gamete Donation And Gestational Surrogacy. Fertility And Sterility, 89 (4), 817-822.

Bremner, P. (2017). Surrogacy And Single Parents Following Re Z. Edinburgh Law ReviewEdin. L.R., 21(2), 281-286.

Çam, G. (2013). Taşıyıcı Annelik Ve Soybağı İlişkisi. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(2), 155-171.

Ekşi, N. (2016). Mahkeme Kararlarında Sınıraşan Taşıyıcı Anneliğe İlişkin Hukuki Sorunlar. Public And Private International Law Bulletin, 36(2), 1-51.

Erol, Y. (2012). Yapay Döllenme Yöntemleri Ve Taşıyıcı Annelik. Ankara: Yetkin.

Eşelioğlu, R. (2015). Üreme İle İlgili Problemlerin Uluslararası Metinler Ve Türk Hukuku Karşılaştırılarak Feminist Teori Bakımından İncelenmesi. Ankara: Unpublished LLM Thesis.

Hakeri, H., (2015). Taşıyıcı Annelik. In Prof. Dr. Dr. H.C. Hakan Hakeri & Av. Cahid Doğan (Eds) Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu (pp.83-92). Ankara: Türkiye Barolar Birliği.

Hatemi, H. & Kalkan Oğuztürk, B. Aile Hukuku. (2018). İstanbul:Vedat.

Ilçin Gönenç, F. (2015). Yardımcı Üreme Tekniklerinde Hukuki Sorunlar. In Prof. Dr. Dr. H.C. Hakan Hakeri & Av. Cahid Doğan (Eds) Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu (pp. 63-82). Ankara: Türkiye Barolar Birliği.

Kalkan Oğuztürk, B. (2011). Türk Medeni Hukuku’nda Biyoetik Sorunlar. İstanbul: Vedat.

Kamaci, M. (2010). Embriyo Transferi (Aktarımı) Ve Ortaya Çıkan Soybağı Sorunları. Yargıtay Dergisi, 36 (1-2).

Karabağ Bulut, N. (2014). Medeni Kanunun 23. Maddesi Kapsamında Kişilik Hakkının Sözleşme Özgürlüğüne Etkisi. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Kılıçoğlu Yılmaz, K. (2015). Yapay Döllenmede Soybağı Sorunu. Terazi Hukuk Dergisi, 10(104), 43-47. Retrieved Fromhttps://jurix.com.tr/article/2658.

Kırkbeşoğlu, N. (2006). Soybağı Alanında Biyoetik Ve Hukuk Sorunları. İstanbul: Vedat.

Metin, S. (2012). Yörüngesinden Çıkan Tabiat: Etik, Sosyal, Psikolojik Ve Hukuki Görünümleriyle Taşıyıcı Annelik. Sağlık Hukuku Makaleleri – II, İstanbul:İstanbul Barosu Yayınları, 7(53).

Nomer, N. H. (2000). Suni Döllenme Dolayısıyla Ortaya Çıkabilecek Nesep Problemleri, In Prof. Dr.Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan. İstanbul, 563-565.

Özcan, H. (2015). Çocuğun Soybağının Kurulması Ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sonucu Soybağının Tespiti. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(5), 95-112. Retrieved Fromhttps://jurix.com.tr/article/4322.

Öztan, B. (2015). Aile Hukuku. Ankara: Turhan.

Savran, B. (1996). İn Vitro Fertilizasyon Ve Embriyo Transferinde Etik Ve Hukuki Sorunlar. T Klin Tıbbi Etik, 4, 74-78.

Schwenzer, I.& Dimsey, M. (2006). Model Family Code From A Global Perspective. Oxford, Antwerp: Intersentia.

Şensöz Malkoç, E. (2015). Uluslararası Taşıyıcı Annelik Sözleşmesinden Doğan İhtilaflarda Uygulanacak Hukuk. Public And Private International Law Bulletin, 35(2), 13-49.Retrieved Fromhttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/410978.

Serozan, R. (2017) Çocuk Hukuku. İstanbul: Vedat.

Şipka, Ş. Taşıyıcı Annelik Ve Getirdiği Hukuki Sorunlar. Retrieved Fromwww.turkhukuksitesi.com/makale_537.htm.

Turgut, C. (2016). Yapay Döllenme Taşıyıcı Annelik Ve Soybağına İlişkin Hukuki Sorunlar. İstanbul: On Iki Levha.

Ungan Çalışkan, H. (2016). Bırakınız Taşısınlar: Taşıyıcı Anneliğe Güncel Bakış. Mühf – Had, 22(1), 489-509.

X & Y (Foreign Surrogacy) [2008] Ewhc 3030 (Fam).

Yazici, S. A Guide To The Turkish Public Law Order And Legal Research. Retrieved Fromhttp://www.nyulawglobal.org/globalex/turkey.html.

Internet Sources

All about Surrogacy. (n.d). Retrieved on 4.4.2018 fromhttp://www.allaboutsurrogacy.com/sample_contracts/GScontract1.htm.

Atlas Tüp Bebek Kliniği. (n.d). Retrieved fromhttp://www.atlasivf.com/tup-bebek-blog/tasiyici-anne-nasil-bulunur.

Australian Human Rights Commission. (2016). Retrieved on 4.4.2018 fromhttps://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/20160217_AHRC_SurrogacySubmission.pdf.

Corethics. (2015).Retrieved on 4.4.2018 fromhttp://corethics.org/wp-content/uploads/Surrogacy-Laws.pdf

European Court of Human Rights. (2018). Retrieved fromhttps://www.echr.coe.int/Documents/FS_Surrogacy_ENG.pdf

European Parliament. (2013). Retrieved on 4.4.2018fromhttp://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2013/474403/IPOL-JURI_ET(2013)474403_EN.pdf.

Habertürk. (2018). Retrieved on 4.4.2018fromhttp://www.haberturk.com/yuzlece-kisi-tasiyici-anne-olmak-icin-internete-ilan-veriyor-1824309.

Law Comission. (n.d). Retrieved on 4.4.2018 fromhttps://www.lawcom.gov.uk/surrogacy/

Life Site News. (2016). Retrieved on 4.4.2018 fromhttps://www.lifesitenews.com/news/council-of-europe-rejects-proposal-on-surrogate-motherhood

Taşıyıcı Anne Bul. (n.d). Retrieved on 4.4.2018fromhttp://tasiyiciannebul.blogspot.com.tr/

The Legal Dictionary. (n.d). Retrieved on 4.4.2018fromhttp://www.legal-dictionary.thefreedictionary.com/surrogate+motherhood.

The National Health Service. (2018). Retrieved on 4.4.2018fromhttps://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/common-pregnancy-problems/

The National Health Service. (n.d). (Retrieved on 4.4.2018fromhttp://www.cmft.nhs.uk/media/1531644/16%2009%20what%20is%20surrogacy%20feb%202016.pdf

The New York Times. (2014). Retrieved on 4.4.2018fromhttps://www.nytimes.com/2014/03/24/us/baby-m-and-the-question-of-surrogate-motherhood.html.

University of Virginia. (n.d). Retrieved fromhttps://archives.law.virginia.edu/dengrove/writeup/surrogate-mother-mary-beth-whitehead-decides-not-give-baby-controversial-reproductive.

Vatican. (2016). Retrieved on 4.4.2018fromhttps://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_en.pdf.