Zrzeczenie się prawa do zachowku (Renunciation of the Legitim)

Magdalena Rzewuska

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Full text PDF

Law and Forensic Science, Volume 16 (2018/2), pages 7-14.

Submitted: October 20, 2018

The author declares there is no conflict of interest.

Abstract: The article discusses the problematic issue of renouncing the right of the legitim. In Poland, there are no legal provisions that directly enable legal successors to renounce the legitim. Some legal experts have attempted to derive the above right from the provisions of Article 1048 of the Civil Code, whereas others have completely ruled out this possibility. The Resolution of the Supreme Court No. III CZP 110/16 of March 17, 2017 plays a significant role in this debate. It provides legal successors with the option of drafting a legally binding document renouncing the right of the legitim. The article analyzes the provisions of the above resolution in view of the most problematic issues, including the legal admissibility of a partial renouncement of the legitim, the possibility of evading the legal consequences of renouncing the legitim, and renouncing the right of the legitim on behalf of another party.

Keywords: legitim, succesion, renunciation

References

Borysiak W. (2018). W K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz.Warszawa.

Doliwa A. (2009). W B. Kordasiewicz(red.), System Prawa Prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe. Warszawa.

Hans W. (1967) Umowy dotyczące spadku. Nowe Prawo Nr 2.

Komarowska M. (2017). Dopuszczalność umowy zrzeczenia się zachowku. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r., III CZP 110/16. Białostockie Studia Prawnicze Nr 4.

Kozak I. (2004) Umowa zrzeczenia się dziedziczenia.Przegląd Sądowy Nr 11–12.

Kremis J., Kuźmicka-Sulikowska J. (2017). W. E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz.Warszawa.

Księżak P. (2010). Zachowek w polskim prawie spadkowym.Warszawa.

Malinowski A. (2004). Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia w ujęciu Kodeksu cywilnego. Nowy Przegląd Notarialny Nr 4.

Mularski K. (2016). W M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088. Warszawa.

Niedośpiał M. (2004). Swoboda testowania. Bielsko-Biała.

Pazdan M. (2015a). W B. Kordasiewicz (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe. Warszawa.

Pazdan M. (2015b). W K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450–1088. Warszawa.

Pietrzykowski J. (1972). W Z. Resich (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Warszawa.

Rott-Pietrzyk E. (2006). Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia – uwagi de lege lata i de lege ferenda. Rejent Nr 3.

Skowrońska-Bocian E. i Wierciński J. (2017). W J. Gudowski, (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki. Warszawa.